Gebruiksvoorwaarden – Fysiotherapie Keulen en Brusse – Bodegraven

Corona informatie

Locaties

Bodegraven
Locatie Broekvelden
Locatie Centrum
Locatie N-Joy Sportcentre

Reeuwijk
Zorgcentrum De Reehorst

Contact

Telefoon
0172-612520

Whatsapp
06-8212 8712

Aanmelden
Een vraag stellen

Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer voor www.fysiotherapiekeulen-brusse.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.fysiotherapiekeulen-brusse.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Centrum voor Fysiotherapie en FysioFitness Keulen en Brusse. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centrum voor Fysiotherapie en FysioFitness Keulen en Brusse is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Centrum voor Fysiotherapie en FysioFitness Keulen en Brusse.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Centrum voor Fysiotherapie en FysioFitness Keulen en Brusse te mogen claimen of te veronderstellen.

Centrum voor Fysiotherapie en FysioFitness Keulen en Brusse streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Centrum voor Fysiotherapie en FysioFitness Keulen en Brusse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.fysiotherapiekeulen-brusse.nl op deze pagina.